Każdy dzień ma znaczenie

aaa

dekoracja textBreak
parzenica parzenica

2021/04/29

KONKURS grillowy - REGULAMIN

dekoracja

§1 WPROWADZENIE

Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia konkursu Zostań Mistrzem Grilla #rozpalgrillazszubryt zwanego dalej „Konkursem”.

Organizator - Zakłady Mięsne Szubryt sp. z o.o. Węgrzynek 50, 33-395 Chełmiec, NIP: 7343577582 REGON: 384988956, KRS: 0000815001

Uczestnik – konkurs przeznaczony jest dla osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej; osoby, które nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursie za zgodą swojego prawnego opiekuna.

Komisja Konkursowa – osoby fizyczne, nie będące Uczestnikami, wskazane przez Organizatora w celu wyłonienia laureatów Konkursu.§2 POSTANOWIENIA

1. Konkurs będzie przeprowadzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 1.05 -16.05.2021 za pośrednictwem profili firmowych Organizatora w ramach social mediów Facebook oraz Instagram.

2. Celem jest wyłonienie Uczestnika Konkursu, który prześle najlepszą (zdaniem Organizatora i Komisji Konkursowej) propozycję kulinarną udokumentowaną zdjęciowo, spełniającą warunki i zasady konkursowe.

3. Organizator zapewnia, że Konkurs nie stanowi loterii promocyjnej ani gry losowej w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2009r., Nr 201, poz. 1540 z późn.zm.).

4. Treść niniejszego Regulaminu będzie udostępniona wszystkim potencjalnym Uczestnikom Konkursu na profilu firmowym Organizatora w ramach serwisu Facebook oraz na blogu firmowym:

https://www.facebook.com/ZakladyMiesneSzubryt

https://www.instagram.com/szubryt.official/

http://www.szubryt.pl/blog

5. Udział w konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.

6. W wyjątkowych sytuacjach Organizator konkursu może przedłużyć lub przerwać trwanie Konkursu, w określonym przez siebie zakresie, o czym poinformuje uczestników Konkursu. W szczególnych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia Konkursu.

7. Facebook oraz Instagram nie ponoszą odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Konkursu. Wszelkie roszczenia związane z Konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora.

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przesłane w ramach Konkursu treści.

 


§3 WARUNKI ZGŁOSZENIA UDZIAŁU i PRZEBIEG KONKURSU

1. Aby dokonać zgłoszenia do udziału w Konkursie należy w okresie trwania Konkursu:

a) zapoznać się z niniejszym Regulaminem
b) polubić nasz facebookowy lub instagramowy profil
c) udostępnić post konkursowy na Faceboooku
d) wykonać zadanie konkursowe poprzez opublikowanie w formie komentarza do postu konkursowego zdjęcia autorskiej kulinarnej propozycji nawiązującej tematycznie do formy grillowania (Facebook). Warunek konieczny: praca musi zawierać widoczny w kompozycji dowolny produkt marki Szubryt oraz zostać oznaczona hashtagiem #rozpalgrillazSzubryt (Instagram). Uczestnik powinien zachować paragon potwierdzający zakup produktów marki Szubryt wykorzystanych do przygotowania pracy konkursowej.

2. Zadanie konkursowe musi stanowić dzieło, którego Uczestnik jest autorem tj. do którego posiada pełne i niczym nieograniczone prawa autorskie.

3. Każdy z Uczestników może dokonać tylko jednego zgłoszenia udziału a zwycięzca będzie uprawniony do otrzymania tylko jednej nagrody.

4. Zgłoszenie Konkursowe nie może zawierać w swojej treści zwrotów powszechnie uznanych za wulgarne/obraźliwe oraz nie może naruszać przepisów powszechnie obowiązującego prawa jak i praw autorskich osób trzecich. W razie naruszenia ww. obowiązku, zgłoszenie nie będzie brało udziału w Konkursie i Komisja Konkursowa będzie uprawniona do wykluczania takich zgłoszeń z Konkursu.

5. Ogłoszenie zwycięzców nastąpi 18.05.2021 za pośrednictwem profilu Organizatora w serwisie Facebook i Instagram w formie postu zawierającego nagrodzone zdjęcia. Z Autorami nagrodzonych prac Organizator skontaktuje się w wiadomości prywatnej.
6. Uczestnik nie może przenosić na osoby trzecie uczestnictwa w Konkursie, a także prawa do żądania wydania przyznanej nagrody.

 

§4 NAGRODY

1. W Konkursie przyznane zostaną następujące Nagrody:

NAGRODA PIERWSZA: bon o wartości 150zł na zakupy w sklepie firmowym Szubryt
NAGRODA DRUGA: bon o wartości 100zł na zakupy w sklepie firmowym Szubryt
NAGRODA TRZECIA: bon o wartości 50zł na zakupy w sklepie firmowym Szubryt

2. Uczestnicy nie są uprawnieni do żądania wypłaty równowartości Nagrody w gotówce, prawa jej zamiany na inną Nagrodę oraz przeniesienia Nagrody na inną osobę.

3. Bony zostaną przekazane Zwycięzcom w wybranych przez nich sklepach firmowych.

4. Bony dotyczą całego asortymentu dostępnego w wybranych sklepie firmowym.

5. Przy odbiorze bonu należy pokazać zachowany wcześniej paragon na zakup produktów wykorzystanych do zadania konkursowego (minimum jedna pozycja marki Szubryt).

 

§5 ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

1. Organizator powoła Komisję Konkursową, w skład której wejdą osoby powołane przez Organizatora celem zapewnienia prawidłowej organizacji, przebiegu Konkursu i wyłonienia osób nagrodzonych.

2. Decyzja Komisji zapada jednomyślnie.

3. Przy wyborze laureatów Komisja Konkursowa będzie brać pod uwagę niżej wymienione cechy Zadania Konkursowego: adekwatność, oryginalność, kreatywność, potencjalne walory marketingowe.

4. Jeżeli Organizatorowi nie uda się skontaktować ze zwycięzcą w ciągu 3dni od daty ogłoszenia wyników, jego prawo do Nagrody wygasa.
5. Wydającym nagrody w Konkursie jest Organizator.

 


§6 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Na potrzeby przeprowadzenia Konkursu Organizator utworzy doraźny zbiór danych osobowych. Administratorem danych osobowych jest Organizator (dane kontaktowe powyżej).

2. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik zgadza się na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu, przyznania, wydania i doręczenia nagród.

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne dla celów udziału w Konkursie.

4. Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych Uczestników jest realizacja umowy o treści zawartej w Regulaminie Konkursu, której stroną jest Uczestnik (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt. b) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.)

5. Czas przechowywania danych osobowych: do momentu wyłonienia zwycięzców oraz przekazania nagród.

6. Każdy z Uczestników lub ich opiekunowie prawni mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania przetwarzania, przy czym żądanie takie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie. Udział Uczestnika w Konkursie wiąże się z podaniem oraz przetwarzaniem jedynie tzw. zwykłych danych osobowych, tj.:
a) imienia i nazwiska,
b) numeru telefonu
c) adres e-mail (opcjonalnie).

7. Po zakończeniu Konkursu dane osobowe Uczestników zostaną komisyjnie zniszczone przez Organizatora na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych.

 


§7 REKLAMACJE

1. Reklamacje dotyczące Konkursu należy składać pisemnie przesyłką poleconą na adres pocztowy Organizatora.

2. Reklamacje będą rozstrzygane w terminie do 14 dni od daty otrzymania danej reklamacji przez Komisję Konkursową powołaną przez Organizatora.

3. Reklamacje można wnosić w czasie nie później niż w terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia Konkursu. O dacie złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego. Po upływie tego terminu reklamacje nie będą uwzględniane.

4. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres mailowy i pocztowy Uczestnika oraz powody reklamacji.

5. Uczestnik zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji pisemnie na adres podany w reklamacji lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany przez Uczestnika.

6. Prawo do złożenia reklamacji przysługuje tylko Uczestnikom Konkursu.

 

§8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie, na profilu firmowym Organizatora w serwisie Facebook oraz blogu firmowym w sposób umożliwiający jego przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Umieszczenie Regulaminu jak i każdej jego zmiany oznacza przekazanie go do wiadomości Uczestników.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie skutki niedopełnienia przez Uczestnika jakichkolwiek obowiązków, o których mowa w Regulaminie.

4. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdować będą powszechnie obowiązujące przepisy, a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.

5. Zasady przeprowadzania Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.

6. Wszelkie spory mogące powstać w związku z Konkursem będą rozstrzygane przez sąd miejscowo właściwy według siedziby Organizatora.

 

ORGANIZATOR

KONKURS grillowy - REGULAMIN

dekoracja