Każdy dzień ma znaczenie

aaa

dekoracja textBreak
parzenica parzenica

2022/09/19

Regulamin konkursu DARTS

dekoracja

Regulamin konkursu Darta
Odbywającego się w Delikatesach Szubryt w Skołyszynie, w dniu 24.09.2022r

§1 DEFINICJE
1. Konkurs – konkurs przeprowadzony przez Organizatora w dniu 24.09.2022r
2. Regulamin – niniejszy regulamin Konkursu pod nazwą „Konkurs Darta”, określający zasady udziału i warunki uczestnictwa w Konkursie.
3. Organizator – Zakłady Mięsne „SZUBRYT” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chełmcu, pod adresem 33-395 Chełmiec, ul. Węgrzynek 50, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000815001, NIP: 734-357-75-82, REGON:384988956 o kapitale zakładowym 2 000 000,00 zł
4. Uczestnik – osoba fizyczna pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, która jako konsument – w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego – weźmie udział w Konkursie.
5. Komisja Konkursowa – osoby fizyczne, nie będące Uczestnikami, wskazane przez Organizatora w celu wyłonienia laureatów Konkursu.

§2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs będzie przeprowadzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w miejscowości 38-242 Skołyszyn 11B, w dniu 24.09.2022r.
2. Celem jest nagrodzenie Uczestników Konkursu, którzy zdobędą największą liczbę punktów.
3. Uczestnik nie może przenosić na osoby trzecie uczestnictwa w Konkursie, a także prawa do żądania wydania przyznanej nagrody.
4. Treść niniejszego Regulaminu będzie udostępniona wszystkim potencjalnym Uczestnikom Konkursu.
5. Udział w konkursie jest nieodpłatny.
6. W szczególnych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu.
7. W konkursie nie mogą brać udziału osoby zatrudnione w Zakładach Mięsnych Szubryt, pełniących
w godzinach trwania konkursu obowiązku służbowe.


§3 WARUNKI ZGŁOSZENIA UDZIAŁU i PRZEBIEG KONKURSU

1. Aby dokonać zgłoszenia do udziału w Konkursie należy:
a) zapoznać się z niniejszym Regulaminem i wyrazić zgodę na jego postanowienia poprzez przystąpienie do Konkursu;
b) w okresie od 19.09.2022r do 24.09.2022r zrobić zakupy na łączną kwotę nim 200zł (na jednym lub wielu paragonach);
c) w dniu konkursu okazać w/w paragony osobie obsługującej konkurs;
d)wykonać zadanie konkursowe polegające na oddaniu 6 rzutów lotkami do tarczy Dart (1 osoba ma tylko jedną próbę)
e) podać osobie obsługującej konkurs niezbędne (oprócz wyniku) dane w celu weryfikacji: okazać paragon(y), podać imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i numer telefonu.
2. Ogłoszenie zwycięzcy nagrody głównej nie nastąpi wcześniej niż o godz 13, 24.09.2022, w miejscu przeprowadzenia konkursu.
3. Laureaci konkursu zobowiązani są wypełnić tabelę odbioru nagrody (dane: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL, przedmiot nagrody, wartość nagrody, data odbioru, podpis)

 

 


§4 NAGRODY

1. W Konkursie przyznane zostaną Nagrody w postaci:
- 1 miejsce – telewizor LG 55” o wartości 1899 zł brutto,
- 2 miejsce – pralka Beko o wartości 1299zł brutto,
- 3 miejsce – hulajnoga elektryczna Skymaster o wartości 1499zł brutto,
- 4 miejsce – ekspres do kawy Yoer o wartości 698zł brutto,
- 5 miejsce – odkurzacz Blaupunkt o wartości 403zł brutto,
- miejsca 6 do 8 – bony zakupowe do Delikatesów Szubryt o wartości 100zł brutto,

2. Organizator skontaktuje się ze Zwycięzcą prosząc o podanie następujących danych: a. imię i nazwisko, b. adres zamieszkania, c. nr telefonu kontaktowego, nr PESEL.
3. Warunkiem odebrania nagrody jest podanie danych wymienionych w ust. 2 powyżej w odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez Organizatora.
4. Uczestnicy nie są uprawnieni do żądania wypłaty równowartości Nagrody w gotówce, prawa jej zamiany na inną Nagrodę oraz przeniesienia Nagrody na inną osobę.
5. W przypadku, gdyby okazało się, iż nagrodę przyznano Zwycięzcy nieuprawnionemu do udziału w Konkursie, traci on prawo do nagrody.

§5 ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

1. Organizator powoła komisję konkursową, w skład której wejdą 3 osoby powołane przez Organizatora celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu i wyłonienia osób nagrodzonych.
3. Decyzja Komisji zapada jednomyślnie.
4. Przy wyborze zwycięzcy, Komisja Konkursowa będzie brać pod uwagę niżej wymienione cechy Zadania Konkursowego:
Sumaryczna liczba punktów uzyskanych w próbie 6 rzutów do tarczy Darta.
5. O wynikach Konkursu Organizator poinformuje jego Uczestników osobiście, lub telefonicznie, nie wcześniej niż o godz. 13, dnia 24.09.2022r
6. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby wyników Konkursu.
8. Nagroda zostanie wydana w terminie do 7 dni roboczych od dnia ogłoszenia zwycięzcy.
9. Jeżeli Organizatorowi nie uda się skontaktować ze zwycięzcą w sposób opisany powyżej w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia wyników, jego prawo do Nagrody przepada.
10. Wydającym nagrody w Konkursie jest Organizator. Miejsce przekazania nagrody: Delikatesy Szubryt, 38-242 Skołyszyn 11B.


§6 REKLAMACJE

1. Reklamacje dotyczące Konkursu należy składać pisemnie przesyłką poleconą na adres pocztowy: Organizatora.
2. Reklamacje będą rozstrzygane w terminie do 14 dni od daty otrzymania danej reklamacji przez Komisję Konkursową powołaną przez Organizatora.
3. Reklamacje można wnosić w czasie Trwania Konkursu, a także nie później niż w terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia Konkursu. O dacie złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego. Po upływie tego terminu reklamacje nie będą uwzględniane.
4. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz powody reklamacji.
5. Uczestnik zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji pisemnie na adres podany w reklamacji lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany przez Uczestnika.
6. Prawo do złożenia reklamacji przysługuje tylko Uczestnikom Konkursu.

 


§7 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik zgadza się na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu.
2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne dla celów udziału w Konkursie.

 

§8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin jest dostępny w miejscu konkursu, oraz siedzibie organizatora.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Umieszczenie Regulaminu jak i każdej jego zmiany na Stronie oznacza przekazanie go do wiadomości Uczestników.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie skutki niedopełnienia przez Uczestnika jakichkolwiek obowiązków, o których mowa w Regulaminie.
4. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdować będą powszechnie obowiązujące przepisy, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.
5. Zasady przeprowadzania Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.
6. Wszelkie spory mogące powstać w związku z Konkursem będą rozstrzygane przez sąd miejscowo właściwy według siedziby Organizatora.
7. Organizator powoła osobę delegowaną do nadzorowania przebiegu konkursu.

 

dekoracja