O firmie

aaa

dekoracja textBreak
parzenica parzenica

 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

Z nieukrywaną dumą mamy przyjemność przedstawić Państwu Zakłady mięsne Szubryt. Ponad dwadzieścia lat produkujemy wędliny, dążąc do osiągnięcia jak najwyższej, możliwej jakości. Od zawsze kierujemy się zadowoleniem naszego klienta, wsłuchując się w jego opinie i sugestie,  pielęgnując najlepsze tradycje naszego regionu w produkcji wędliniarskiej. Naszym celem jest produkować wędliny unikalne i tradycyjne, z zachowaniem najwyższych, europejskich standardów jakościowych.

Normy te traktujemy jako zupełne minimum dla wewnętrznych procedur kontroli jakości i doskonalenia technologii. Stosując unikalny proces technologiczny, oparty na prawdziwych komorach wędzarniczych i doskonałym suszeniu drewna wędzarniczego, peklowanie bez udziału maszyn i ręczny rozbiór mięsa, z dumą możemy powiedzieć, że: "Tak smakuje góralska tradycja".

 

 

Informacja o realizowanej strategii podatkowej Zakłady Mięsne „Szubryt” Sp. z o.o. za rok podatkowy 2022


Wstęp


Niniejszy dokument stanowi Informację o realizowanej strategii podatkowej (dalej: „Informacja”) Zakłady Mięsne „Szubryt”
sp. z o.o. z siedzibą w Chełmcu (KRS: 0000815001, NIP: 7343577582) (dalej: „Spółka”, „ZM Szubryt”), do której
sporządzenia i podania do publicznej wiadomości jest ona obowiązana na podstawie art. 27c Ustawy CIT1, ze względu na
spełnienie warunków, o których mowa w art. 27b ust. 2 pkt 2 Ustawy CIT. Informacja została opracowana i opublikowana
zgodnie z treścią powyższego przepisu oraz z uwzględnieniem wydanych przez Krajową Administrację Skarbową Wytycznych
w zakresie Ram Wewnętrznego Nadzoru Podatkowego (wersja 2.0 Czerwiec 2020r). w części, w jakiej treść tych wytycznych
pozwala zidentyfikować i opisać istniejące w Spółce mechanizmy zapewniające prawidłową realizację funkcji podatkowej.
Informacja o realizowanej strategii podatkowej w szczególności zawiera informacje o: procesach oraz procedurach
dotyczących wykonywania przez ZM Szubryt obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego, dobrowolnych
formach współpracy ZM Szubryt z KAS, realizacji obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym
dotyczących raportowania schematów podatkowych (MDR), transakcjach z podmiotami powiązanymi, dokonywanych i
planowanych działaniach restrukturyzacyjnych, wnioskach o wydanie interpretacji podatkowych i wiążących informacji
stawkowych oraz odnośnie dokonywania rozliczeń podatkowych na terytoriach i w krajach stosujących szkodliwą konkurencję
podatkową. Niniejszy dokument nie zawiera informacji objętych tajemnicą handlową, przemysłową, zawodową lub procesu
produkcyjnego. Informacja dotyczy roku podatkowego Spółki, trwającego od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 r. (dalej jako
„rok podatkowy 2022”) i została sporządzona na podstawie prowadzonej przez Spółkę strategii podatkowej.


1. Procesy, procedury i dobrowolne formy współpracy z organami podatkowymi


1. 1. Informacja o stosowanych przez Zakłady Mięsne „Szubryt” Sp. z o.o. procesach
oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających
z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie
W roku podatkowym 2022 Spółka realizowała działania dotyczące zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z
prawa podatkowego i mające zapewniać prawidłowe ich wykonanie w zgodzie z wewnętrznymi regułami.


W okresie, którego dotyczy Informacja, w Spółce stosowane były następujące reguły postępowania:

Obszar VAT i JPK

Zasady postępowania obejmują sprawdzanie kontrahenta na tzw. „Białej liście” zawsze dwukrotnie: przy wprowadzaniu
dokumentów do rejestru płatności i VAT w programie księgowym Spółki oraz w systemie bankowym przed wykonywaniem
płatności. Główni dostawcy surowców weryfikowani są przez członków kadry zarządzającej najwyższego szczebla.


W spółce funkcjonowały (funkcjonują) reguły postępowania w zakresie stosowania stawki 0% VAT przy sprzedaży mające na
celu zapewnienie spełnienia wymaganych przepisami warunków do jej zastosowania.


Proces przygotowania dokumentów JPK VAT przed wysłaniem do urzędów obejmuje weryfikację z udziałem osób
zaangażowanych merytorycznie w dany dokument. W ramach weryfikacji deklaracje są ponownie monitorowane pod kątem
rejestrów VAT odnośnie okresu odliczenia VAT, kodów GTU, prawidłowości danych merytorycznych na fakturze. Wątpliwości
pojawiające się w ramach wypełniania obowiązków JPK są konsultowane z udziałem członków kadry kierowniczej wyższego
szczebla kompetentnych w kwestiach podatkowych.


Obszar CIT i WHT


W roku podatkowym, którego dotyczy Informacja, w Spółce w ramach podatku CIT funkcjonowały zasady kwalifikowania
dokumentów, rozstrzygania wątpliwości, kontroli i sporządzania deklaracji.


W ramach podatku u źródła w spółce obowiązują zasady analizy dokumentów pod kątem obowiązków WHT. Spółka dąży do
dochowania należytej staranności w wypełnianiu obowiązków, ze szczególnym naciskiem na uzyskiwanie certyfikatów
rezydencji kontrahentów.

Obszar PIT


W celu dochowania należytej staranności, Spółka powierzyła obszar rozliczania wynagrodzeń i związanych z nimi obowiązków
podatkowych PIT wybranemu pracownikowi ze specjalizacją w rozliczeniach wynagrodzeń osób fizycznych.


Obszar Podatku od nieruchomości


W spółce funkcjonowały reguły postępowania odnośnie składania deklaracji podatku od nieruchomości i ich aktualizacji w
przypadku zakupów nowych nieruchomości.


Obieg faktur i archiwizacja dokumentów


Proces obiegu faktur odbywa się w spółce głównie z zastosowaniem skrzynek email oraz systemu finansowo-księgowego. W
spółce funkcjonowały reguły analizy, akceptacji dwustopniowej, weryfikacji i przekazywania dokumentów. Faktury kosztowe są
akceptowane, a następnie płatności są autoryzowane przez osoby zajmujące najwyższe stanowiska w Spółce.


1.2. Informacja o dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji
Skarbowej


Spółka w roku podatkowym 2022 oraz na dzień publikacji niniejszej informacji nie była stroną umowy o współdziałanie, o której
mowa w art. 20s Ordynacji Podatkowej.


W celu zapewnienia wysokiej jakości kontaktu z organami podatkowymi, odbywa się on z zaangażowaniem osób
posiadających odpowiednie kwalifikacje, znających zasady funkcjonowania Spółki.


2. Realizacja obowiązków podatkowych na terytorium RP, w tym w raportowanie
schematów podatkowych (MDR)


W roku podatkowym 2022 Spółka była podatnikiem następujących podatków:


a) podatek dochodowy od osób prawnych,


b) podatek dochodowy od osób fizycznych,


c) podatek od towarów i usług,


d) podatek od nieruchomości,


e) podatek od środków transportowych,


W roku podatkowym 2022 suma przychodów Spółki wyniosła 634.518.458,09 zł. Spółka nie osiągnęła przychodów ani kosztów
uzyskania przychodów z zysków kapitałowych. Koszty uzyskania przychodu wyniosły 617.161.846,99 zł. Dochód Spółki
wyniósł 17.356.611,10 zł. Podatek należny wyniósł 3.297.756 zł.


Spółka w roku podatkowym, którego dotyczy Informacja nie korzystała:


a) ze zwolnienia z podatku dochodowego na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności w specjalnej strefie
ekonomicznej lub decyzji o wsparciu,


b) z opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych („estoński” CIT),


c) z odliczenia od podstawy opodatkowania kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową

(tzw. ulga B+R),

d) z preferencyjnego opodatkowania dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (5%; tzw. IP Box).


W 2022 roku Spółka nie przekazała Szefowi KAS żadnych informacji o schematach podatkowych (MDR-1).

 

3. Transakcje z podmiotami powiązanymi i działania restrukturyzacyjne

 

3.1. Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1
pkt 4 u.p.d.o.p., których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu
przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego
sprawozdania finansowego spółki, w tym podmiotami niebędącymi rezydentami
podatkowymi Rzeczypospolitej Polskiej

 

W roku podatkowym, za który publikowana jest informacja o strategii podatkowej, Spółka nie przeprowadzała transakcji z
podmiotami powiązanymi (w tym zagranicznymi), których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu
przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki.

 

3.2. Informacje o planowanych lub podejmowanych przez podatnika działaniach
restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych
podatnika lub podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 u.p.d.o.p.

 

Spółka w roku podatkowym 2022 nie podejmowała żadnych działań restrukturyzacyjnych oraz nie planowała, jak również nie
planuje podejmować takich działań w przyszłości przewidywalnej na dzień opublikowania niniejszej informacji.

 

4. Podatkowe mechanizmy zabezpieczające

 

4.1. Informacje o złożonych przez podatnika wnioskach o wydanie ogólnej interpretacji
podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 o.p.

 

W roku podatkowym 2022 Spółka nie składała wniosków o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a
§ 1 Ordynacji podatkowej. Nie wydano żadnej interpretacji ogólnej, których wydanie zostało dokonane w związku z
jakimikolwiek działaniami Spółki. Spółka nie składała również wniosków, w odpowiedzi na które minister właściwy do spraw
finansów publicznych odmówił wydania interpretacji ogólnej lub pozostawił wniosek bez rozpatrzenia.

 

4.2.Informacje o złożonych przez podatnika wnioskach o wydanie interpretacji
przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b o.p.

 

W roku podatkowym 2022 Spółka nie składała wniosków o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej, o której mowa w
art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej. Na rzecz Spółki nie wydano żadnej interpretacji indywidualnej. Spółka nie składała również
wniosków, w odpowiedzi na które organy podatkowe odmówiły wydania interpretacji indywidualnej lub organy podatkowe
pozostawiły je bez rozpatrzenia

 

4.3. Informacje o złożonych przez podatnika wnioskach o wydanie wiążącej informacji
stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i
usług

 

W roku podatkowym 2022 Spółka nie składała wniosków o wydanie wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a
Ustawy VAT2. Na rzecz Spółki nie wydano żadnej wiążącej informacji stawkowej. Spółka nie składała również wniosków, w
odpowiedzi na które organy podatkowe odmówiły wydania wiążącej informacji stawkowej lub organy podatkowe pozostawiły je
bez rozpatrzenia.

 

4.4. Informacje o złożonych przez podatnika wnioskach o wydanie wiążącej informacji
akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy z 6.12.2008 r. o podatku akcyzowym

 

W roku podatkowym 2022 Spółka nie składała wniosków o wydanie wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d
ust. 1 Ustawy o podatku akcyzowym3 . Na rzecz Spółki nie wydano żadnej wiążącej informacji akcyzowej. Spółka nie składała
również wniosków, w odpowiedzi na które organy podatkowe odmówiły wydania wiążącej informacji akcyzowej lub organy
podatkowe pozostawiły je bez rozpatrzenia.

5. „Raje Podatkowe”

 

Spółka nie dokonywała w roku podatkowym 2022 jakichkolwiek rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących
szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 Ustawy CIT i
na podstawie art. 23v ust. 2 Ustawy PIT4 oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym
na podstawie art. 86a § 10 o.p.


Spółka nie dokonywała rozliczeń z podmiotami mającymi siedzibę w państwach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową
o których mowa w wyżej powołanych przepisach.

 --------------------

1. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. z dnia 13 grudnia 2022 r., Dz.U. z 2022 r. poz. 2587 ze zm.)

2. Ustawa o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (tj. z dnia 09 września 2023 r., Dz.U. z 2023 r. poz. 1570 ze zm.)

 

PODPISANY ELEKTRONICZNIE PRZEZ

Zbigniew Szubryt

20.12.2023

13:36:38 +01'00'

 

 

Informacja o realizowanej strategii podatkowej Zakłady Mięsne „Szubryt” Sp. z o.o. za rok podatkowy 2021

 

Wstęp


Niniejszy dokument stanowi Informację o realizowanej strategii podatkowej (dalej: „Informacja”) Zakłady Mięsne „Szubryt”
sp. z o.o. z siedzibą w Chełmcu (KRS: 0000815001, NIP: 7343577582) (dalej: „Spółka”, „ZM Szubryt”), do której
sporządzenia i podania do publicznej wiadomości jest ona obowiązana na podstawie art. 27c Ustawy CIT1, ze względu na
spełnienie warunków, o których mowa w art. 27b ust. 2 pkt 2 Ustawy CIT. Informacja została opracowana i opublikowana
zgodnie z treścią powyższego przepisu oraz z uwzględnieniem wydanych przez Krajową Administrację Skarbową Wytycznych
w zakresie Ram Wewnętrznego Nadzoru Podatkowego (wersja 2.0 Czerwiec 2020r). w części, w jakiej treść tych wytycznych
pozwala zidentyfikować i opisać istniejące w Spółce mechanizmy zapewniające prawidłową realizację funkcji podatkowej.
Informacja o realizowanej strategii podatkowej w szczególności zawiera informacje o: procesach oraz procedurach
dotyczących wykonywania przez ZM Szubryt obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego, dobrowolnych
formach współpracy ZM Szubryt z KAS, realizacji obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym
dotyczących raportowania schematów podatkowych (MDR), transakcjach z podmiotami powiązanymi, dokonywanych i
planowanych działaniach restrukturyzacyjnych, wnioskach o wydanie interpretacji podatkowych i wiążących informacji
stawkowych oraz odnośnie dokonywania rozliczeń podatkowych na terytoriach i w krajach stosujących szkodliwą konkurencję
podatkową. Niniejszy dokument nie zawiera informacji objętych tajemnicą handlową, przemysłową, zawodową lub procesu
produkcyjnego. Informacja dotyczy roku podatkowego Spółki, trwającego od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 r. (dalej jako
„rok podatkowy 2021”) i została sporządzona na podstawie prowadzonej przez Spółkę strategii podatkowej.


1. Procesy, procedury i dobrowolne formy współpracy z organami podatkowymi


1. 1. Informacja o stosowanych przez Zakłady Mięsne „Szubryt” Sp. z o.o. procesach
oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających
z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie
W roku podatkowym 2021 Spółka realizowała działania dotyczące zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z
prawa podatkowego i mające zapewniać prawidłowe ich wykonanie w zgodzie z wewnętrznymi regułami.
W okresie, którego dotyczy Informacja, w Spółce stosowane były następujące reguły postępowania:
Obszar VAT i JPK
Zasady postępowania obejmują sprawdzanie kontrahenta na tzw. „Białej liście” zawsze dwukrotnie: przy wprowadzaniu
dokumentów do rejestru płatności i VAT w programie księgowym Spółki oraz w systemie bankowym przed wykonywaniem
płatności. Główni dostawcy surowców weryfikowani są przez członków kadry zarządzającej najwyższego szczebla.
W spółce funkcjonowały (funkcjonują) reguły postępowania w zakresie stosowania stawki 0% VAT przy sprzedaży mające na
celu zapewnienie spełnienia wymaganych przepisami warunków do jej zastosowania.
Proces przygotowania dokumentów JPK VAT przed wysłaniem do urzędów obejmuje weryfikację z udziałem osób
zaangażowanych merytorycznie w dany dokument. W ramach weryfikacji deklaracje są ponownie monitorowane pod kątem
rejestrów VAT odnośnie okresu odliczenia VAT, kodów GTU, prawidłowości danych merytorycznych na fakturze. Wątpliwości
pojawiające się w ramach wypełniania obowiązków JPK są konsultowane z udziałem członków kadry kierowniczej wyższego
szczebla kompetentnych w kwestiach podatkowych.


Obszar CIT i WHT

W roku podatkowym, którego dotyczy Informacja, w Spółce w ramach podatku CIT funkcjonowały zasady kwalifikowania

dokumentów, rozstrzygania wątpliwości, kontroli i sporządzania deklaracji.
W ramach podatku u źródła w spółce obowiązują zasady analizy dokumentów pod kątem obowiązków WHT. Spółka dąży do
dochowania należytej staranności w wypełnianiu obowiązków, ze szczególnym naciskiem na uzyskiwanie certyfikatów
rezydencji kontrahentów.

 

Obszar PIT
W celu dochowania należytej staranności, Spółka powierzyła obszar rozliczania wynagrodzeń i związanych z nimi obowiązków
podatkowych PIT wybranemu pracownikowi ze specjalizacją w rozliczeniach wynagrodzeń osób fizycznych.


Obszar Podatku od nieruchomości
W spółce funkcjonowały reguły postępowania odnośnie składania deklaracji podatku od nieruchomości i ich aktualizacji w
przypadku zakupów nowych nieruchomości.


Obieg faktur i archiwizacja dokumentów
Proces obiegu faktur odbywa się w spółce głównie z zastosowaniem skrzynek email oraz systemu finansowo-księgowego. W
spółce funkcjonowały reguły analizy, akceptacji dwustopniowej, weryfikacji i przekazywania dokumentów. Faktury kosztowe są
akceptowane, a następnie płatności są autoryzowane przez osoby zajmujące najwyższe stanowiska w Spółce.


1.2. Informacja o dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji
Skarbowej


Spółka w roku podatkowym 2021 oraz na dzień publikacji niniejszej informacji nie była stroną umowy o współdziałanie, o której
mowa w art. 20s Ordynacji Podatkowej.
W celu zapewnienia wysokiej jakości kontaktu z organami podatkowymi, odbywa się on z zaangażowaniem osób
posiadających odpowiednie kwalifikacje, znających zasady funkcjonowania Spółki.


2. Realizacja obowiązków podatkowych na terytorium RP, w tym w raportowanie
schematów podatkowych (MDR)


W roku podatkowym 2021 Spółka była podatnikiem następujących podatków:
a) podatek dochodowy od osób prawnych,
b) podatek dochodowy od osób fizycznych,
c) podatek od towarów i usług,
d) podatek od nieruchomości,
e) podatek od środków transportowych,
W roku podatkowym 2021 suma przychodów Spółki wyniosła 455.561.314,33 zł. Spółka nie osiągnęła przychodów ani kosztów
uzyskania przychodów z zysków kapitałowych. Koszty uzyskania przychodu wyniosły 440.444.209,55 zł. Dochód Spółki
wyniósł 15.117.104.78 zł. Podatek należny wyniósł 2.872.250 zł.


Spółka w roku podatkowym, którego dotyczy Informacja nie korzystała:


a) ze zwolnienia z podatku dochodowego na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności w specjalnej strefie
ekonomicznej lub decyzji o wsparciu,
b) z opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych („estoński” CIT),
c) z odliczenia od podstawy opodatkowania kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową
(tzw. ulga B+R),
d) z preferencyjnego opodatkowania dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (5%; tzw. IP Box).
W 2021 roku Spółka nie przekazała Szefowi KAS żadnych informacji o schematach podatkowych (MDR-1).


3. Transakcje z podmiotami powiązanymi i działania restrukturyzacyjne


3.1. Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1
pkt 4 u.p.d.o.p., których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu
przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego
sprawozdania finansowego spółki, w tym podmiotami niebędącymi rezydentami
podatkowymi Rzeczypospolitej Polskiej
W roku podatkowym, za który publikowana jest informacja o strategii podatkowej, Spółka nie przeprowadzała transakcji z
podmiotami powiązanymi (w tym zagranicznymi), których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu
przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki.
3.2. Informacje o planowanych lub podejmowanych przez podatnika działaniach
restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych
podatnika lub podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 u.p.d.o.p.
Spółka w roku podatkowym 2021 nie podejmowała żadnych działań restrukturyzacyjnych oraz nie planowała, jak również nie
planuje podejmować takich działań w przyszłości przewidywalnej na dzień opublikowania niniejszej informacji.


4. Podatkowe mechanizmy zabezpieczające


4.1. Informacje o złożonych przez podatnika wnioskach o wydanie ogólnej interpretacji
podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 o.p.
W roku podatkowym 2021 Spółka nie składała wniosków o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a
§ 1 Ordynacji podatkowej. Nie wydano żadnej interpretacji ogólnej, których wydanie zostało dokonane w związku z
jakimikolwiek działaniami Spółki. Spółka nie składała również wniosków, w odpowiedzi na które minister właściwy do spraw
finansów publicznych odmówił wydania interpretacji ogólnej lub pozostawił wniosek bez rozpatrzenia.
4.2.Informacje o złożonych przez podatnika wnioskach o wydanie interpretacji
przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b o.p.
W roku podatkowym 2021 Spółka nie składała wniosków o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej, o której mowa w
art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej. Na rzecz Spółki nie wydano żadnej interpretacji indywidualnej. Spółka nie składała również
wniosków, w odpowiedzi na które organy podatkowe odmówiły wydania interpretacji indywidualnej lub organy podatkowe
pozostawiły je bez rozpatrzenia
4.3. Informacje o złożonych przez podatnika wnioskach o wydanie wiążącej informacji
stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i
usług
W roku podatkowym 2021 Spółka nie składała wniosków o wydanie wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a
Ustawy VAT2. Na rzecz Spółki nie wydano żadnej wiążącej informacji stawkowej. Spółka nie składała również wniosków, w
odpowiedzi na które organy podatkowe odmówiły wydania wiążącej informacji stawkowej lub organy podatkowe pozostawiły je
bez rozpatrzenia.

4.4. Informacje o złożonych przez podatnika wnioskach o wydanie wiążącej informacji
akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy z 6.12.2008 r. o podatku akcyzowym
W roku podatkowym 2021 Spółka nie składała wniosków o wydanie wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d
ust. 1 Ustawy o podatku akcyzowym3 . Na rzecz Spółki nie wydano żadnej wiążącej informacji akcyzowej. Spółka nie składała
również wniosków, w odpowiedzi na które organy podatkowe odmówiły wydania wiążącej informacji akcyzowej lub organy
podatkowe pozostawiły je bez rozpatrzenia.


5. „Raje Podatkowe”


Spółka nie dokonywała w roku podatkowym 2021 jakichkolwiek rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących
szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 Ustawy CIT i
na podstawie art. 23v ust. 2 Ustawy PIT4 oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym
na podstawie art. 86a § 10 o.p.
Spółka nie dokonywała rozliczeń z podmiotami mającymi siedzibę w państwach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową
o których mowa w wyżej powołanych przepisach.

 

 ----------------------------

 1 Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. z dnia 13 grudnia 2022 r., Dz.U. z 2022 r. poz. 2587 ze zm.)

 2 Ustawa o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (tj. z dnia 29 kwietnia 2022 r., Dz.U. z 2022 r. poz. 931 ze zm.)

 3 Ustawa o podatku akcyzowym z dnia 6 grudnia 2008 r. (tj. z dnia 21 stycznia 2022 r., Dz.U. z 2022 r. poz. 143 ze zm.)

 4 Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (tj. z dnia 16 grudnia 2022 r., Dz.U. z 2022 r. poz. 2647 ze zm.)

 

PODPISANY ELEKTRONICZNIE PRZEZ

Zbigniew Szubryt

28.12.2022

15:20:35 +01'00'

 

 

Informacja o realizowanej strategii podatkowej Zakłady Mięsne „Szubryt” Sp. z o.o. za rok podatkowy 2020


Wstęp


Niniejszy dokument stanowi Informację o realizowanej strategii podatkowej (dalej: „Informacja”) Zakłady Mięsne „Szubryt” sp. z o.o. z siedzibą w Chełmcu (KRS: 0000815001, NIP: 7343577582) (dalej: „Spółka”, „ZM Szubryt”), do której sporządzenia i podania do publicznej wiadomości jest ona obowiązana na podstawie art. 27c Ustawy CIT1, ze względu na spełnienie warunków, o których mowa w art. 27b ust. 2 pkt 2 Ustawy CIT. Informacja została opracowana i opublikowana zgodnie z treścią powyższego przepisu oraz z uwzględnieniem wydanych przez Krajową Administrację Skarbową Wytycznych w zakresie Ram Wewnętrznego Nadzoru Podatkowego (wersja 2.0 Czerwiec 2020r). w części, w jakiej treść tych wytycznych pozwala zidentyfikować i opisać istniejące w Spółce mechanizmy zapewniające prawidłową realizację funkcji podatkowej. Informacja o realizowanej strategii podatkowej w szczególności zawiera informacje o: procesach oraz procedurach dotyczących wykonywania przez ZM Szubryt obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego, dobrowolnych formach współpracy ZM Szubryt z KAS, realizacji obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym dotyczących raportowania schematów podatkowych (MDR), transakcjach z podmiotami powiązanymi, dokonywanych i planowanych działaniach restrukturyzacyjnych, wnioskach o wydanie interpretacji podatkowych i wiążących informacji stawkowych oraz odnośnie dokonywania rozliczeń podatkowych na terytoriach i w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową. Niniejszy dokument nie zawiera informacji objętych tajemnicą handlową, przemysłową, zawodową lub procesu produkcyjnego. Informacja dotyczy roku podatkowego Spółki, trwającego od 2 grudnia 2019 do 31 grudnia 2020 r. (dalej jako „rok podatkowy 2020”) i została sporządzona na podstawie prowadzonej przez Spółkę strategii podatkowej.
1. Procesy, procedury i dobrowolne formy współpracy z organami podatkowymi
1. 1. Informacja o stosowanych przez Zakłady Mięsne „Szubryt” Sp. z o.o. procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie
W roku podatkowym 2020 Spółka realizowała działania dotyczące zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z prawa podatkowego i mające zapewniać prawidłowe ich wykonanie w zgodzie z wewnętrznymi regułami.
W okresie, którego dotyczy Informacja, w Spółce stosowane były następujące reguły postępowania:
Obszar VAT i JPK
Zasady postępowania obejmują sprawdzanie kontrahenta na tzw. „Białej liście” zawsze dwukrotnie: przy wprowadzaniu dokumentów do rejestru płatności i VAT w programie księgowym Spółki oraz w systemie bankowym przed wykonywaniem płatności. Główni dostawcy surowców weryfikowani są przez członków kadry zarządzającej najwyższego szczebla.
W spółce funkcjonowały (funkcjonują) reguły postępowania w zakresie stosowania stawki 0% VAT przy sprzedaży mające na celu zapewnienie spełnienia wymaganych przepisami warunków do jej zastosowania.
Proces przygotowania dokumentów JPK VAT przed wysłaniem do urzędów obejmuje weryfikację z udziałem osób zaangażowanych merytorycznie w dany dokument. W ramach weryfikacji deklaracje są ponownie monitorowane pod kątem rejestrów VAT odnośnie okresu odliczenia VAT, kodów GTU, prawidłowości danych merytorycznych na fakturze. Wątpliwości pojawiające się w ramach wypełniania obowiązków JPK są konsultowane z udziałem członków kadry kierowniczej wyższego szczebla kompetentnych w kwestiach podatkowych.
Obszar CIT i WHT
W roku podatkowym, którego dotyczy Informacja, w Spółce w ramach podatku CIT funkcjonowały zasady kwalifikowania dokumentów, rozstrzygania wątpliwości, kontroli i sporządzania deklaracji.
1 Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. z dnia 27 lipca 2020 r., Dz.U. z 2020 r. poz. 1406 ze zm.)
W ramach podatku u źródła w spółce obowiązują zasady analizy dokumentów pod kątem obowiązków WHT. Spółka dąży do dochowania należytej staranności w wypełnianiu obowiązków, ze szczególnym naciskiem na uzyskiwanie certyfikatów rezydencji kontrahentów.
Obszar PIT
W celu dochowania należytej staranności, Spółka powierzyła obszar rozliczania wynagrodzeń i związanych z nimi obowiązków podatkowych PIT wybranemu pracownikowi ze specjalizacją w rozliczeniach wynagrodzeń osób fizycznych.
Obszar Podatku od nieruchomości
W spółce funkcjonowały reguły postępowania odnośnie składania deklaracji podatku od nieruchomości i ich aktualizacji w przypadku zakupów nowych nieruchomości.
Obieg faktur i archiwizacja dokumentów
Proces obiegu faktur odbywa się w spółce głównie z zastosowaniem skrzynek email oraz systemu finansowo-księgowego. W spółce funkcjonowały reguły analizy, akceptacji dwustopniowej, weryfikacji i przekazywania dokumentów. Faktury kosztowe są akceptowane, a następnie płatności są autoryzowane przez osoby zajmujące najwyższe stanowiska w Spółce.
1.2. Informacja o dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej
Spółka w roku podatkowym 2020 oraz na dzień publikacji niniejszej informacji nie była stroną umowy o współdziałanie, o której mowa w art. 20s Ordynacji Podatkowej.
W celu zapewnienia wysokiej jakości kontaktu z organami podatkowymi, odbywa się on z zaangażowaniem osób posiadających odpowiednie kwalifikacje, znających zasady funkcjonowania Spółki.
2. Realizacja obowiązków podatkowych na terytorium RP, w tym w raportowanie schematów podatkowych (MDR)
W roku podatkowym 2020 Spółka była podatnikiem następujących podatków:
a) podatek dochodowy od osób prawnych,
b) podatek dochodowy od osób fizycznych,
c) podatek od towarów i usług,
d) podatek od nieruchomości,
e) podatek od środków transportowych,
W roku podatkowym 2020 suma przychodów Spółki wyniosła 444.951.513,98 zł. Spółka nie osiągnęła przychodów ani kosztów uzyskania przychodów z zysków kapitałowych. Koszty uzyskania przychodu wyniosły 417.925.392,83 zł. Dochód Spółki wyniósł 27.026.121,15 zł. Podatek należny wyniósł 5.134.963 zł.
Spółka w roku podatkowym, którego dotyczy Informacja nie korzystała:
a) ze zwolnienia z podatku dochodowego na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności w specjalnej strefie ekonomicznej lub decyzji o wsparciu,
b) z opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych („estoński” CIT),
c) z odliczenia od podstawy opodatkowania kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową (tzw. ulga B+R),
d) z preferencyjnego opodatkowania dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (5%; tzw. IP Box).
W 2020 roku Spółka nie przekazała Szefowi KAS żadnych informacji o schematach podatkowych (MDR-1).
3. Transakcje z podmiotami powiązanymi i działania restrukturyzacyjne
3.1. Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 u.p.d.o.p., których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego spółki, w tym podmiotami niebędącymi rezydentami podatkowymi Rzeczypospolitej Polskiej
W roku podatkowym, za który publikowana jest informacja o strategii podatkowej, Spółka nie przeprowadzała transakcji z podmiotami powiązanymi (w tym zagranicznymi), których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki.
3.2. Informacje o planowanych lub podejmowanych przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 u.p.d.o.p.
Spółka w roku podatkowym 2020 nie podejmowała żadnych działań restrukturyzacyjnych oraz nie planowała, jak również nie planuje podejmować takich działań w przyszłości przewidywalnej na dzień opublikowania niniejszej informacji.
4. Podatkowe mechanizmy zabezpieczające
4.1. Informacje o złożonych przez podatnika wnioskach o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 o.p.
W roku podatkowym 2020 Spółka nie składała wniosków o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej. Nie wydano żadnej interpretacji ogólnej, których wydanie zostało dokonane w związku z jakimikolwiek działaniami Spółki. Spółka nie składała również wniosków, w odpowiedzi na które minister właściwy do spraw finansów publicznych odmówił wydania interpretacji ogólnej lub pozostawił wniosek bez rozpatrzenia.
4.2.Informacje o złożonych przez podatnika wnioskach o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b o.p.
W roku podatkowym 2020 Spółka nie składała wniosków o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej. Na rzecz Spółki nie wydano żadnej interpretacji indywidualnej. Spółka nie składała również wniosków, w odpowiedzi na które organy podatkowe odmówiły wydania interpretacji indywidualnej lub organy podatkowe pozostawiły je bez rozpatrzenia
4.3. Informacje o złożonych przez podatnika wnioskach o wydanie wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług
W roku podatkowym 2020 Spółka nie składała wniosków o wydanie wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a Ustawy VAT2. Na rzecz Spółki nie wydano żadnej wiążącej informacji stawkowej. Spółka nie składała również wniosków, w odpowiedzi na które organy podatkowe odmówiły wydania wiążącej informacji stawkowej lub organy podatkowe pozostawiły je bez rozpatrzenia.
2 Ustawa o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (tj. z dnia 19 marca 2021 r., Dz.U. z 2021 r. poz. 685 ze zm.)
4.4. Informacje o złożonych przez podatnika wnioskach o wydanie wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy z 6.12.2008 r. o podatku akcyzowym
W roku podatkowym 2020 Spółka nie składała wniosków o wydanie wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 Ustawy o podatku akcyzowym3 . Na rzecz Spółki nie wydano żadnej wiążącej informacji akcyzowej. Spółka nie składała również wniosków, w odpowiedzi na które organy podatkowe odmówiły wydania wiążącej informacji akcyzowej lub organy podatkowe pozostawiły je bez rozpatrzenia.
5. „Raje Podatkowe”
Spółka nie dokonywała w roku podatkowym 2020 jakichkolwiek rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 Ustawy CIT i na podstawie art. 23v ust. 2 Ustawy PIT4 oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 o.p.
Spółka nie dokonywała rozliczeń z podmiotami mającymi siedzibę w państwach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową o których mowa w wyżej powołanych przepisach.

 

--------------------------------------------
3 Ustawa o podatku akcyzowym z dnia 6 grudnia 2008 r. (tj. z dnia 26 marca 2020 r., Dz.U. z 2020 r. poz. 722 ze zm.)
4 Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (tj. z dnia 15 czerwca 2021 r., Dz.U. z 2021 r. poz. 1128 ze zm.)

 

podpis

aaa

dekoracja

aaa