Polityka Prywatności

aaa

dekoracja textBreak
parzenica parzenica

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Informujemy, że:

1.      Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Ø      Zakłady Mięsne ”Szubryt” sp. z o.o. w Chełmcu, ul. Węgrzynek 50.

2.      Administrator danych powołał inspektora ochrony danych osobowych (IOD) w osobie radcy prawnego Grzegorza Szczapy, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych przez:

Ø      Kontakt do administratora danych: iod@szubryt.pl.

3.      Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu: nawiązywania lub zachowania relacji biznesowych-gospodarczych, przeprowadzania analiz i statystyk handlowych, wymiany informacji rynkowych, dochodzenia ewentualnych roszczeń, a także realizowania wiążących umów i porozumień, wykonania ciążących na administratorze obowiązków prawnych (w szczególności: wystawianie i przechowywanie faktur/dokumentów sprzedaży i innych dokumentów księgowych, rozpatrywanie reklamacji), marketingu bezpośredniego, weryfikacji wiarygodności płatniczej, archiwalnych.

Ø      W przypadku realizowania wiążących Pana/Panią umów i porozumień, dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji ich postanowień - podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: art. 6 ust.1 lit. b) RODO, czyli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy lub art. 6 ust.1 lit. f) RODO, czyli prawnie uzasadniony interes Administratora,

Ø      Dane osobowe mogą być przetwarzane w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń w ramach prowadzonej przez nas działalności gospodarczej - podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: art. 6 ust.1 lit. b) RODO, czyli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy lub art. 6 ust.1 lit. f) RODO, czyli prawnie uzasadniony interes Administratora.

Ø       Dane osobowe mogą być przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawno – podatkowych w związku z prowadzoną przez nas działalnością gospodarczą
- podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: art. 6 ust.1 lit. b) RODO, czyli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, art. 6 ust.1 lit. f) RODO, czyli prawnie uzasadniony interes Administratora lub art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, czyli wypełnienie obowiązku prawnego, który ciąży na Administratorze.

Ø      Dane osobowe mogą być przetwarzane w calach statystycznych i analiz, których wynikiem nie są dane osobowe i wynik ten nie służy za podstawę podejmowania decyzji dotyczących konkretnej osoby fizycznej - podstawa prawna przetwarzania danych osobowych to: art. 6 ust.1 lit. f) RODO, czyli prawnie uzasadniony interes Administratora.

Ø       Dane osobowe mogą być także przetwarzane w innych, prawnie uzasadnionych celach związanych z prowadzeniem przez nas działalności gospodarczej, w tym w przypadku nawiązywania lub zachowania relacji biznesowych-gospodarczych pomiędzy Panem/Panią a naszym przedsiębiorstwem, przeprowadzania analiz handlowych, wymiany informacji rynkowych - podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: art. 6 ust.1 lit. f) RODO, czyli prawnie uzasadniony interes Administratora.

4.      Z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniej organizacji naszego przedsiębiorstwa Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane, tj. ujawnione lub udostępniane - następującym kategoriom odbiorców:

Ø      naszym pracownikom, współpracownikom oraz kontrahentom, którzy współpracują z nami przy wspólnych realizacji celów wskazanych w punkcie 3,

Ø       innym przedsiębiorcom współpracującym z nami przy realizacji przedmiotu naszej działalności,

Ø      dostawcom usług zaopatrującym nasze przedsiębiorstwo w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne umożliwiające prowadzeni przez nas działalności gospodarczej oraz zarządzanie firmą (np. dostawcach usług teleinformatycznych, firmach kurierskich i pocztowych),

Ø      dostawcom usług prawnych i doradczych, księgowych,

5.      Informujemy, iż dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wymienianych w pkt. 3 celów:

Ø      w zakresie realizacji postanowień zawartych w umowie lub porozumieniu, dochodzeniu roszczeń itp. – przechowujemy Pan/Pani dane osobowe przez czas obowiązywania umowy, okres przedawnienia roszczeń, nie dłużej jednak niż przez okres 10 lat od dnia zakończenia obowiązywania umowy lub porozumienia,

Ø      w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, nie dłużej jednak niż przez okres 10 lat,

Ø      w celach statystycznych i archiwizacyjnych, nie dłużej jednak niż przez okres 10 lat,

Ø      w celach innych niż wyżej wymienione, prawnie uzasadnionych, związanych z prowadzoną przez nas działalnością gospodarczą, nie dłużej jednak niż przez okres 10 lat,

Ø      po upływie ww. okresów Pana/Pani dane zostaną usunięte lub poddane anonimizacji.

6.      Pragniemy poinformować, iż podmioty, które na nasze zlecenie dokonują przetwarzania danych osobowych działają na mocy i w oparciu umowy powierzenia bądź też
w oparciu o złożone oświadczenia o zachowaniu poufności.

7.      Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych w dowolnym momencie.

8.      Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9.      Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne ale konieczne do realizacji celów, o których mowa powyżej.

10.  Udostępnione przez Panią/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu.

11.  Administrator danych nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych do państwa

               trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PRACOWNIKA

 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO informujemy, że:

1.      Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Ø      Zakłady Mięsne ”Szubryt” sp. z o.o. w Chełmcu, ul. Węgrzynek 50.

2.      Administrator danych powołał inspektora ochrony danych osobowych (IOD) w osobie radcy prawnego Grzegorza Szczapy, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych przez:

Ø      Kontakt do administratora danych: iod@szubryt.pl.

3.      Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu związanym z nawiązaniem i przebiegiem  zatrudnienia, bezpieczeństwem i higieną pracy;

Ø      na podstawie art. 6 ust. 1 lit.  c RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO oraz Kodeksu pracy,

Ø      na podstawie art. 6 ust. 1 lit.  c RODO jako zgoda na publikację wizerunku,

Ø      na podstawie art. 6 ust. 1 lit.  f RODO jako niezbędnych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (monitoring wizyjny, monitoring systemów informatycznych, zabezpieczeń, identyfikacji).

4.      Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być:

Ø      Pracownicy działu kadr, płac, księgowości (biuro rachunkowe), zewnętrzna obsługa prawna, medycyna pracy, ochrona mienia. 

5.      Informujemy, iż dane osobowe będą przetwarzane przez okres 50 lat, co wynika z obowiązujących przepisów prawa, a w pozostałych przypadkach do czasu ustania przyczyn biznesowych oraz do momentu odwołania zgody.

6.      Pragniemy poinformować, iż podmioty, które na nasze zlecenie dokonują przetwarzania danych osobowych działają na mocy i w oparciu umowy powierzenia bądź też
w oparciu o złożone oświadczenia o zachowaniu poufności.

7.      Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych (dot. zgody).

8.      Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9.      Podanie przez Panią/Pana danych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie dobrowolne

10.  Udostępnione przez Panią/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu.

11.  Administrator danych nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych do państwa

               trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

 

 

 

podpis

aaa

dekoracja

aaa