Polityka cookies

aaa

dekoracja textBreak
parzenica parzenica
 1. Informacje ogólne.
  1. Operatorem Serwisu szubryt.pl są Zakłady Mięsne Szubryt, ul. Węgrzynek 50, 33-395 Chełmiec, NIP: 7371023602.
  2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
   1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
   2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. “ciasteczka”).
   3. Poprzez gromadzenie przez operatora hostingowego Zakłady Mięsne Szubryt, logów serwera www funkcjonującego pod adresem szubryt.pl
 2. Informacje w formularzach.
  1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
  2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP)
  3. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej.
  4. Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów, zarejestrowany przez Operatora Serwisu w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
  5. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania kontaktu.
 3. Informacja o plikach cookies.

  1. Ser­wis korzy­sta z pli­ków cookies.

  2. Pliki cookies (tzw. „cia­steczka”) sta­no­wią dane infor­ma­tyczne, w szcze­gól­no­ści pliki tek­stowe, które prze­cho­wy­wane są w urzą­dze­niu koń­co­wym Użyt­kow­nika Ser­wisu i prze­zna­czone są do korzy­sta­nia ze stron inter­ne­to­wych Ser­wisu. Cookies zazwy­czaj zawie­rają nazwę strony inter­ne­to­wej, z któ­rej pocho­dzą, czas prze­cho­wy­wa­nia ich na urzą­dze­niu koń­co­wym oraz uni­kalny numer.

  3. Pod­mio­tem zamiesz­cza­ją­cym na urzą­dze­niu koń­co­wym Użyt­kow­nika Ser­wisu pliki cookies oraz uzy­sku­ją­cym do nich dostęp jest ope­ra­tor Serwisu.

  4. Pliki cookies wyko­rzy­sty­wane są w nastę­pu­ją­cych celach:

   1. two­rze­nia sta­ty­styk, które poma­gają zro­zu­mieć, w jaki spo­sób Użyt­kow­nicy Ser­wisu korzy­stają ze stron inter­ne­to­wych, co umoż­li­wia ulep­sza­nie ich struk­tury i zawartości;

   2. utrzy­ma­nie sesji Użyt­kow­nika Ser­wisu (po zalo­go­wa­niu), dzięki któ­rej Użyt­kow­nik nie musi na każ­dej pod­stro­nie Ser­wisu ponow­nie wpi­sy­wać loginu i hasła;

   3. okre­śla­nia pro­filu użyt­kow­nika w celu wyświe­tla­nia mu dopa­so­wa­nych mate­ria­łów w sie­ciach rekla­mo­wych, w szcze­gól­no­ści sieci Google.

  5.  W ramach Ser­wisu sto­so­wane są dwa zasad­ni­cze rodzaje pli­ków cookies: „sesyjne” (ses­sion cookies) oraz „stałe” (per­si­stent cookies). Cookies „sesyjne” są pli­kami tym­cza­so­wymi, które prze­cho­wy­wane są w urzą­dze­niu koń­co­wym Użyt­kow­nika do czasu wylo­go­wa­nia, opusz­cze­nia strony inter­ne­to­wej lub wyłą­cze­nia opro­gra­mo­wa­nia (prze­glą­darki inter­ne­to­wej). „Stałe” pliki cookies prze­cho­wy­wane są w urzą­dze­niu koń­co­wym Użyt­kow­nika przez czas okre­ślony w para­me­trach pli­ków cookies lub do czasu ich usu­nię­cia przez Użytkownika.
  6. Opro­gra­mo­wa­nie do prze­glą­da­nia stron inter­ne­to­wych (prze­glą­darka inter­ne­towa) zazwy­czaj domyśl­nie dopusz­cza prze­cho­wy­wa­nie pli­ków cookies w urzą­dze­niu koń­co­wym Użyt­kow­nika. Użyt­kow­nicy Ser­wisu mogą doko­nać zmiany usta­wień w tym zakre­sie. Prze­glą­darka inter­ne­towa umoż­li­wia usu­nię­cie pli­ków cookies. Moż­liwe jest także auto­ma­tyczne blo­ko­wa­nie pli­ków cookies Szcze­gó­łowe infor­ma­cje na ten temat zawiera pomoc lub doku­men­ta­cja prze­glą­darki internetowej.
  7. Ogra­ni­cze­nia sto­so­wa­nia pli­ków cookies mogą wpły­nąć na nie­które funk­cjo­nal­no­ści dostępne na stro­nach inter­ne­to­wych Serwisu.
  8. Pliki cookies zamiesz­czane w urzą­dze­niu koń­co­wym Użyt­kow­nika Ser­wisu i wyko­rzy­sty­wane mogą być rów­nież przez współ­pra­cu­ją­cych z ope­ra­to­rem Ser­wisu rekla­mo­daw­ców oraz partnerów.
  9. Zale­camy prze­czy­ta­nie poli­tyki ochrony pry­wat­no­ści tych firm, aby poznać zasady korzy­sta­nia z pli­ków cookie wyko­rzy­sty­wane w sta­ty­sty­kach: Poli­tyka ochrony pry­wat­no­ści Google Analytics
  10. Pliki cookie mogą być wyko­rzy­stane przez sieci rekla­mowe, w szcze­gól­no­ści sieć Google, do wyświe­tle­nia reklam dopa­so­wa­nych do spo­sobu, w jaki użyt­kow­nik korzy­sta z Ser­wisu. W tym celu mogą zacho­wać infor­ma­cję o ścieżce nawi­ga­cji użyt­kow­nika lub cza­sie pozo­sta­wa­nia na danej stronie.
  11. W zakre­sie infor­ma­cji o pre­fe­ren­cjach użyt­kow­nika gro­ma­dzo­nych przez sieć rekla­mową Google użyt­kow­nik może prze­glą­dać i edy­to­wać infor­ma­cje wyni­ka­jące z pli­ków cookies przy pomocy narzę­dzia: https://www.google.com/ads/preferences/.
 4. Logi serwera.
  1. Infor­ma­cje o nie­któ­rych zacho­wa­niach użyt­kow­ni­ków pod­le­gają logo­wa­niu w war­stwie ser­we­ro­wej. Dane te są wyko­rzy­sty­wane wyłącz­nie w celu admi­ni­stro­wa­nia ser­wi­sem oraz w celu zapew­nie­nia jak naj­bar­dziej spraw­nej obsługi świad­czo­nych usług hostingowych.

  2. Prze­glą­dane zasoby iden­ty­fi­ko­wane są poprzez adresy URL. Ponadto zapi­sowi mogą podlegać:

   1. czas nadej­ścia zapytania,

   2. czas wysła­nia odpowiedzi,

   3. nazwę sta­cji klienta – iden­ty­fi­ka­cja reali­zo­wana przez pro­to­kół HTTP,

   4. infor­ma­cje o błę­dach jakie nastą­piły przy reali­za­cji trans­ak­cji HTTP,

   5. adres URL strony poprzed­nio odwie­dza­nej przez użyt­kow­nika (refe­rer link) – w przy­padku gdy przej­ście do Serwisu nastą­piło przez odnośnik,

   6. infor­ma­cje o prze­glą­darce użytkownika,

   7. infor­ma­cje o adre­sie IP.

  3.  Dane powyż­sze nie są koja­rzone z kon­kret­nymi oso­bami prze­glą­da­ją­cymi strony.
  4. Dane powyż­sze są wyko­rzy­sty­wane jedy­nie dla celów admi­ni­stro­wa­nia serwerem.

 5. Zarządzanie plikami cookies - jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?
  1. Jeśli użyt­kow­nik nie chce otrzy­my­wać pli­ków cookies, może zmie­nić usta­wie­nia prze­glą­darki. Zastrze­gamy, że wyłą­cze­nie obsługi pli­ków cookies nie­zbęd­nych dla pro­ce­sów uwie­rzy­tel­nia­nia, bez­pie­czeń­stwa, utrzy­ma­nia pre­fe­ren­cji użyt­kow­nika może utrud­nić, a w skraj­nych przy­pad­kach może unie­moż­li­wić korzy­sta­nie ze stron www
  2. W celu zarzą­dza­nia usta­wie­niami cookies wybierz z listy poni­żej prze­glą­darkę internetową/ sys­tem i postę­puj zgod­nie z instrukcjami:
   1. Inter­net Explorer
   2. Chrome
   3. Safari
   4. Fire­fox
   5. Opera
   6. Android
   7. Safari (iOS)
   8. Win­dows Phone
   9. Black­berry.
podpis

aaa

dekoracja

aaa